line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Výskum technológií

 

Výskum a vzdelávania v oblasti chemickej technológie stabilizácie a ochrany kníh a iných dokumentov .

Podrobný Informačný a patentový prieskum procesov a technológie ochrany kníh, stavu chemických postupov a nových vyvíjaných technológií a metód z oblasti ochrany KAD určil priority ďaľšieho postupu:

  • návrh a schválenie metodológie spoločného výskumu a vzdelávania v oblasti chemickej technológie stabilizácie a ochrany kníh a iných dokumentov,
  • modifikácia LC materiálov v plynnej a kvapalnej fáze, súbežné možnosti zvýšenia mechanických vlastností a stálosti,
  • štúdium štruktúry, roztokových vlastností vo vzťahu k mechanizmu zvyšovania úžitkových vlastností,
  • návrh nových metód ochrany KAD,

Úlohy riešené počas rokov 2002 - 2005:

Navrhnutie a preverenie multikomponentných modifikačných sústav na modifikáciu LCM

Štúdium distribúcie prvkov v lignocelulózových materiáloch pri vývoji multikomponentných modifikačných látok

Identifikácia distribúcie anorganických prvkov v LCM v multikomponentných modifikačných sústavách

Detekcia procesu transformácie MgO na Mg(OH)2 pomocou Furierovej transformačnej infračervenéj spektroskopie DRIFT FTIR

Multifunkčné sústavy na modifikáciu archívnych dokumentov

Nanočastice a ich použitie v papierenskom priemysle

Procesy a zariadenia na ochranu historických kníh a dokumentov

Multifunkčné sústavy a metódy na modifikáciu kníh

Analýza množstva alkalickej rezervy v papieri po deacidifikácii

Porovnanie stabilizačných procesov štiepenia papiera a laminovania

Stabilizácia laminačnou technológiou po modifikácii papiera

Stabilizácia papiera škrobmi, ich derivátmi a derivátmi celulózy pri konzervovaní a reštaurovaní papiera

Výroba deacidifikačného prostriedku MMMK (metyl metoxymagnézium karbonát) v poloprevádzkovom zariadení

Testovanie bloku papiera pre potreby vytvorenia modelu oxidačného urýchleného starnutia papiera

Korelácia medzi počtom dvojohybov a krivkami intenzita chemiluminiscencie

Vplyv namáčania vo vode a impregnácie v kationických polyméroch na mechanické vlastnosti starého novinového papiera

Vplyv svetla na blok drevitých papierov

Zvýšenie stálosti mechanických vlastností novinového papiera voči starnutiu

Spevnenie papiera v post-výbojovej plazme v zmesi N2 a reaktantov

Vplyv stabilizačných postupov na spomalenie degradácie papiera v podmienkach urýchleného starnutia

Povrchová úprava papiera chitosanom s využitím plazmy pri atmosferickom tlaku.

Povrchová úprava papiera prírodnými polymérmi chitozánom a keratínom v kombinácii s plazmou pri atmosferickom tlaku.

Povrchová úprava papiera trimetoxy silánmi

Využitie metodológie chemiluminiscencie pre celulózu a drevité a kyslé papiere za účelom rýchleho posúdenia ich zvyškovej termooxidačnej stability a hľadania korelácie s výsledkami mechanických testov stability

Jednoduché stanovenie relatívnej koncentrácie peroxidov v drevitom papieri a jej vzťahu k zvyškovej pevnosti

Vplyv iónov horčíka v alkalickom prostredí na výrazné zvýšenie intenzity chemiluminiscencie u vzoriek celulózy Whatman

Paralelné spevňovanie vzoriek papiera impregnáciou s polymérnymi roztokmi alebo impregnáciou s monomérom s následnou polymerizáciou bez a za prítomnosti deacidifikačného činidla

Vymedzenie rozsahu pôsobenia slnečného svetla na viac vrstiev papiera pomocou chemiluminiscencie

Modifikácia papiera vodnými roztokmi zirkóniových zlúčenín

Modifikácia papiera vodnými roztokmi zirkóniových solí a prírodných polymérov

Konzervovanie archívnych dokumentov vodnými roztokmi zirkóniových zlúčenín


 

Nárast záujmu a motivácie študentov v oblasti chémie a technológie ochrany kultúrneho dedičstva SR v rokoch 2002-2005

Účinkom projektu KNIHA SK v rokoch 2004 – 2005 sa významne zvýšil záujem mladej generácie, vedcov a učiteľov ale aj parlamentu a vlády aj o technické vzdelávanie pre záchranu KD.

Zlepšujú sa podmienky na VŠ vzdelávanie, bakalárske projekty, diplomové a dizertačné práce. Tento rast záujmu mladej generácie má kľúčový význam pre kvalifikovanú záchranu vlastného kultúrneho dedičstva v SR.

Mladá generácia dokáže aplikovať najnovšie poznatky a významne dynamizuje vlastný príspevok k ďalšiemu nevyhnutnému rozvoju poznania a technológií na bezpečnú a vysokoúčinnú ochranu objektov svetového kultúrneho dedičstva.

V II.etape Kniha.SK pôjde o to, aby sa mladí - v spolupráci so staršími učiteľmi a riešiteľmi - presadili aj v oblasti využitia vedomostí a zručností, ochrany priemyslových a autorských práv chemicko-technologických zručností a tvorivosti na zvyšovanie vlastnej konkurencieschopnosti v tejto sofistikovanej, znalostnej (knowledge-based) oblasti priemyslu a ochrany vlastnej kultúry.

Konkrétne výsledky: Zvýšil sa počet študentov, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium chemickej technológie ochrany kultúrneho dedičstva

 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
post . double glazing Glasgow . Free gems and coins harry potter hogwarts mystery hogwarts mystery free gems.