line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Vedomostná báza

 

Interaktívny expertný systém

Vedomostná báza projektu zodpovedá reálnemu svetu

  • ľudí (expertov, riešiteľov, študentov, učiteľov, decisionmakerov, subdodávateľov, realizátorov...) pracujúcich na ekvivalentných čiastkových úlohách
  • organizácií a firiem
  • technológií, prístrojov a zariadení

V kontexte projektu a jeho organizácie sa tak vytvára interaktívny expertný systém riadenia a vzájomnej výmeny znalostí združujúci celkový potenciál projektu. Cieľom vedomostnej bázy je optimalizácia a sústredenie informačných zdrojov systému. Vedie ku skráteniu času vývoja, skvalitneniu služieb riešiteľom, zdokonaleniu riešiteľov a študentov-riešiteľov, inovácií a zvyšovaniu kvality, zlepšeniu flexibility a prispôsobiteľnosti, zberu informácií, vytváraniu znalostí a ich zdieľaniu.

Vytvára zdieľaný vedomostný priestor ktorý:

  • programovo sústreďuje vedecký a ostatný potenciál,
  • kompletizuje všetku dostupnú vedeckú patentovú a priemyslovú literatúru z oblasti a zabezpečí jej kontinuálnu aktualizáciu,
  • poskytuje expertný systém s prvkami umelej inteligencie (IES-KNIHASK) svetových a nových vlastných poznatkov, ES obsahuje pozitívne a negatívne výsledky objektívneho hodnotenia efektívnosti a kvality všetkých dostupných a nových technologických postupov veľkokapacitnej ochrany a funkcie pre podporu rozhodovacích procesov.
  • umožňuje efektívnu komunikáciu prostredníctvom vlastného komunikačného intranetový/internetového systému riešiteľov.

Ilustračná schéma prepojenia vedomostného priestoru  


 

Digitalizácia dokumentov, prevod do plných textov a získavanie digitálne vytvorených dokumentov. Vytvorenie popisu k digitálnym dokumentom – metaúdaje použitím štandardu MARC 21. Import a indexacia metaúdajov do databázy, sprístupnenie a zaistenie dostupnosti z elektronických prístupových bodov riešiteľov a odbornej verejnosti. Digitálna zdieľaná knižnica je vytvorená systémom Virtua a sprístupnená v rámci národného portálu kultúrneho dedičstva - Memoria Slovaca.

Vlastnosti zdieľanej špecializovanej knižnice

Vlastnosti zdieľanej špecializovanej knižnice pre výskum procesov a zariadení v oblasti technológie ochrany KD z hľadiska používateľa.
Prezentácia vo formáte flash


 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
found it here . Here