line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Technologická báza

 

Integrácia vedeckého a technologického potenciálu.

Jedným zo základných atribútov riešenia projektu je sústredenie vedeckého potenciálu Slovenskej republiky v oblasti technológie záchrany, stabilizácie a konzervácie tradičných lignocelulózových nosičov informácií.
Postupne sa prejavuje zvyšovaním interdisciplinárnej spolupráce a spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami a katedrami, ktoré doposiaľ v tejto oblasti nespolupracovali.
Začínajú vznikať nové interdisciplinárne riešenia, do ktorých prinášajú významný podiel zástupcovia z oblasti

 • chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 • archívnictva a knihovedy
 • fyzikálnej chémie a matematiky
 • biológie a biochémie
 • chemického inžinierstva
 • informačných technológií a automatizácie
 • anorganickej a analytickej chémie
 • polygrafie
 • syntetických polymérov a kaučuku.
 • architektúry a stavebníctva
 • strojárstva

 Integrácia techniky a technológie  

Národné výskumno-vzdelávacie Technologické Centrum pre ochranu kultúrneho dedičstva
Úlohou centra je podpora vzdelávania a výskumu v oblasti chémie a technológie ochrany tradičných materiálových nosičov kultúrneho dedičstva.

S podporou TC v riešiteľ STU so spoluriešiteľmi SNA, SNK, SNG, SNM, strednými školami príslušného zamerania a ďalšími inštitúciami vykoná a vykonáva výskum a podporu rozvoja SŠ a VŠ vzdelávania v oblasti chemickej technológie konzervovania a reštaurovania knižných dokumentov.

Perspektíva:
Národné centrum excelentnosti


 

V priebehu riešenia projektu bol vyvinutý, vylepšený, alebo zmedornizovaný celý rad zariedení. Niektoré z nich patria medzi hlavné realizačné výstupy projektu. Zoznam nových prístrojov a zariadení.

Zdieľané zariadenia

Celonárodný systém bezplatne zdieľaného, spoločného potenciálu prístrojov a zariadení, ktoré sú dostupné všetkým riešiteľom po dobu riešenia.
Kompletný zoznam zariadení

Multimediálny online katalóg zdieľaných prístrojov a zariadení

Technologické centrum
Technologia pro Cultura. Materiálno-technocká základňa pre chemicko-technlogické vzdelávanie a výskum ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva.
Bloková technologická schéma.

Perspektíva:
Národné centrum excelentnosti

Výhody centra excelentnosti pre oblasť chemickej technológie ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva::
(1) Členovia NCE môžu navrhovať najefektívnejšie využitie čerpania štrukturálnych fondov aj ostatných zdrojov na záchranu KD SR;
(2) Spoločná koordinácia kontinuálnej modernizácie vybavenia;
(3) Vytváranie možnosti napojenia na tie európske výskumné a vzdelávacie projekty, ktoré vyžadujú trvalú modernizáciu vybavenia špičkovými zariadeniami vrátane vývoja vlastných látok, procesov a zariadení;
(4) NCE umožňuje zlaďovanie kontinuálneho rastu kvality technológie a ľudí;
(5) Optimalizácia počtu a kapacity zariadení na efektívnu ochranu KD SR;
(6) Optimálne využívanie zdieľaných technologických zariadení, vedeckých prístrojov, kontroly kvality a personálnych zdrojov pre všetky členov centra excelencie;
(7) Optimalizácie logistiky (doprava, náklady na manipuláciu, balenie, skladovanie, rizikové inžinierstvo);
(8) Spresňovanie kvantifikácie jednotlivých kvalitatívnych tried materiálových nosičov a artefaktov KD ktoré treba konzervovať;
(9) NCE umožňuje vylúčiť zbytočné duplicity;
(10) Koordinovaný postup členov centra excelencie vo vzťahu k štrukturálnym fondom, parlamentu, legislatíve a EU.

 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené