line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Štandardizácia postupov

 

Porovnávacie hodnotenia vybraných procesov

Cieľom riešenia je návrh optimálnych postupov pre vybrané kvalitatívne triedy knžných a archívnych dokumentov.

V roku 2005 podľa Banik a kol. Restaurator 2005 stále neexistuje univerzálna metóda masovej deacidifikácie, ktorá by bola medzinárodne uznávaná z hľadiska deacidifikačného a stabilizačného účinku a z hľadiska rizika. Komerčne dostupné technologické procesy masovej deacidifikácie Bookkeeper®, Libertec® a Papersave (ZFB Leipzig) boli negatívne hodnotené nemeckou štátnou úlohou (Deutsche Vorschus Gemeinschaft, koordinátor: Prof. Gerhard Banik).

Preservation Projects Director Kenneth E. Harris a Research and testing Division Director Chandru Shahani, Library of Congress USA a prezident James Burd, Preservation Technologies (Bookkeeper®), Cranberry Township, USA reagujú na výsledky a závery Banika a kol. a nemeckej štátnej úlohy kriticky .

Prebieha spolupráca a komunikácia koordinátora úlohy Kniha SK (S. Katuščák) s US Library of Congress a firmou Preservation Technologies (Bookkeeper) o súčasnom stave hodnotenia deacidifikačných procesov a ďalšom vývoji týchto procesov. Na jednaniach rovnako ako iné vyspelé štáty odmietame akúkoľvek izoláciu SR od prebiehajúceho vývoja látok, procesov a zariadení na ochranu kultúrneho dedičstva.

Je to nemožné aj preto, že zastavenie vývoja v oblasti ochrany nosičov informácií by znamenalo zastavenie VŠ vzdelávania v oblasti technológií záchrany kultúrneho dedičstva. U nás je naopak nevyhnutné intenzifikovať SŠ a VŠ vzdelávanie a univerzitný výskum chémie a technológie ochrany KD.

Prijatie dodávky služieb bez možnosti ďalšieho vývoja impregnačných sústav, procesov a zariadení a metód hodnotenia kvality je preto nemožné. Komerčné firmy ktorých deacidifikačné služby vznikli zo štátnych úloh, z dotovaného výskumu a vývoja, v niektorých krajinách (USA, Nemecko, Španielsko) odmietajú dodať zariadenia čo znamená nevyhnutnosť vlastného vývoja a výroby.

Výsledkom existencie a výsledkov I. etapy štátnej úlohy SR Kniha SK, dôsledného dodržiavania autorského návrhu a princípov tejto úlohy, jednoznačného postoja koordinátora a riešiteľov úlohy pri medzinárodných jednaniach je postupné presadzovanie SR a ponuky spolupráce od najvýznamnejších partnerov: US Library of Congress na podporu vývoja v SR, prístrojov a know how ako aj návrh jedného z riaditeľov Preservation Technologies (Bookkeeper) prednesený v Library of Congress na to, aby sme sa zaoberali ďalším vývojom procesu a projektov EU.
SR ako ďalšie štáty EU reagujú na súčasný stav objektívneho hodnotenia účinnosti komerčne dostupných deacidifikačných procesov a na pochybnosti o ich účinnosti vlastnými objektívnymi hodnoteniami a modernizáciou metód skúšania a deacidifikácie.

 

 

Prvá fáza projektu bola zameraná na nasledovné úlohy:

Deacidifikácia novinového papiera a papiera Whatman

Overenie účinnosti deacidifikácie komerčnými technológiami BookkeeperR a Batelle a laboratórnou aplikáciou MMMK

Porovnanie deacidifikácie predstarnutého a v súčasnosti vyrobeného novinového papiera

Neutralizácia modelového kyslého písacieho papiera a vyradených archívnych dokumentov vo firme Neschen

Porovnanie neutralizačných metód vo vodnom a nevodnom prostredí

Porovnanie stabilizačných procesov štiepenia papiera a laminovania


 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
Visit Writing Reviews for the most trusted writing companies reviews by students