line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Odborný servis

 

Oprávnené osoby a inštitúcie môžu požiadať o prístup k zaheslovaným dokumentom. Heslo môže byť poskytnuté na základe súhlasu autora/ov daného dokumentu/tov. O súhlas je možné požiadať zaslaním e-mailu na adresu radovan.tino@stuba.sk.

Bibliografia projektu

Publikácie v karentovaných časopisoch: 51
Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch: 22
Odborné práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch: 210
Vedecké monografie a odborné knižné publikácie: 14
Vynálezy, úžitkové vzory, pat. prihlášky: 9
Ochranné známky: 9

Kompletná bibliografia projektu vo formáte MS Word

 

Správa k programu vlády "Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR" 2003-2008

01 Titulná strana a identifikácia projektu

02 Zoznam spoluautorov

03 Zoznam symbolov

04 Anotácia

05 Stanovené ciele riešenia úlohy

06 Súhrné vyhodnotenie plnenia cleľov

06A Plnenie RV podľa etáp

07 Vyhodnotenie plnenia opatrení

08 Použitá technická infraštruktúra , 08A Zoznam

09 Rozbor finančného čerpania

10 Zdôvodnenie prípadných návrhov zmien úlohy

13 Rozbor environmentálnych dopadov

14 Návrh zabezpečenia patentovoprávnej ochrany

15 Návrh na vysporiadanie zostatkových materiálov

16 Časový harmonogram realizácie výsledkov

17 Výnosy štátneho rozpočtu

18 Zoznam funkčných modelov

19 Zoznam nových prístrojov a zariadení

20 Zoznam novovyvinutých softwérových riešení

21 Zoznam nových metód

22 Zoznam patentov

23 Zoznam publikácií

24 Závery a doporučenia

 

Publikácie 2008

Študijný program Ochrana materiálov a objektov dedičstva

Technicko-ekonomické podklady Technologického centra Martin-Vrútky

Effect of HMDO solution of zirconium propoxide on permanence of paper

Kinetics of degradation of historical documents containing iron gall inks

Prediction of acetic and formic acid formation in the paper during the accelerated ageing by the change of optical properties

Subjective and objective evaluation of recognisability of black characters on paper

The effect of modification paper by magnesium compounds on hornification and strength during accelerated ageing

The efficacy of deacidification by aerosols of MgO and dolomite microparticles

 

 


Photo-induced and multistimulus aging of the optical properties of lignocellulose materials.

Integrated effort for paper cultural heritage preservation in the Slovak Republic. Durability of paper and writing

Patents for paper deacidifiaction.

 

 

eBooks

Svetozár Katuščák,Balz Gfeller: EQ Biocompatibility and Habitability of Materials and Products


 

Realizácia projektu

Chronológia realizácie výsledkov Programu vlády SR „Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR“ (KnihaSK)

Odpoveď ministra kultúry predsedovi konzorcia a dekanovi FCHPT na list z 20.11.2009

Odpoveď ministra kultúry zo dňa 12.11.2009 predsedovi konzorcia a dekanovi FCHPT na list zo dňa 28.10.2009

Odpoveď podpredsedu vlády predsedovi konzorcia a dekanovi FCHPT na list z 10.11.2009

List STU ministrovi kultúry SR zo dňa 20.11.2009

List presedu Konzorcia KnihaSK predsedovi vlády SR zo dňa 10.11.2009

List presedu Konzorcia KnihaSK podpredsedovi vlády SR zo dňa 10.11.2009

List presedu Konzorcia KnihaSK ministrovi kultúry SR zo dňa 28.10.2009

Odovzdaný materiál: Zoznam výsledkov riešenia štátnej úlohy a Programu vlády SR „Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR“ (KnihaSK) a patentov, úžitkových vzorov, patentových prihlášok a ostatných predmetov duševného vlastníctva STU a Konzorcia KnihaSK zo dňa 29.9.2009

Žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení užšej súťaže pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby na predmet „Zabezpečenie systémového a technologického ...“ zo dňa 25.9.2009

Výzva o doplnenie žiadosti o nápravu / podania / podnetu, č. MK-4427/2009-100/11706 zo dňa 21.9.2009

Žiadosť FCHPT STU o nápravu podmienok verejnej obchodnej súťaže zo dňa 18.9.2009

Odpoveď STU na žiadosť MŠ SR o dodanie podkladov zo dňa 21.8.2009

Protokol o odovzdaní a prevzatí výsledkov riešenia úlohy výskumu a vývoja medzi zhotoviteľom a objednávateľom zo dňa 21.5.2009

List predsedu vlády rektorovi STU a prezidentovi Rektorskej konferencie SR prof. Bálešovi 5841/2009/OHPzo dňa 28.4.2009

List rektora STU ministrovi kultúry zo dňa 20.4.2009

List predsedu vlády ministrovi kultúry zo dňa 11.4.2009 K.č.sp.: 2898-2/2007/KPV OSV (súhlas s predĺžením termínu splnenia úlohy D.1 uznesenia vlády SR 766/2002 do 31.10.2009)

List ministra kultúry predsedovi vlády zo dňa MK 1977/2007-10/5160 (odklad termínu splnenia úlohy D.1 uznesenia vlády SR 766/2002)

Uznesenie vlády SR č.943/2007

Uznesenie vlády SR č.1007/2002

Uznesenie vlády SR č.766/2002

 

Open Letter 2009

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií. Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorá obsahuje Návrh riešení,Záverečnú správu a Popis projektov. Schválená Úradom vlády SR 22.1.2010.

 

Hmotné a nehmotné realizačné výstupy projektu "Záchrana a stabilizácia tradičných nosičov informácií v SR".

Systém skúšania a hodnotenia deacidifikačných procesov

Porovnávacie hodnotenie deacidifikačných procesov na knižné dokumenty

Validácia, kritické hodnotenie a porovnanie nezávislých hodnotení deacidifikačných procesov v USA, Švajčiarsku a v Slovenskej republike

IKC Návrh optimálneh riešenia záchrany historických nosičov informácií na kyslom drevitom papieri

Návrh výrobného zariadenia

Zariadenie UniLab M.I.D.O.S. 01

Zariadenie Papersave UniLabSK

Zariadenie UniLab S200

Zariadenia UniLab S

Zariadenie UniLab XDryStore

Technologické centrum KnihaSK
TC KnihaSK, Bratislava

IKC Integrované konzervačné centrum Martin – Vrútky

Študijný program Ochrana materiálov a objektov dedičstva

Modifikačná sústava Zirmel

Použitie novej deacidifikačnej sústavy na 
modifikáciu kyslých papierov

Skríningové hodnotenie vplyvu deacidifikačných činidiel vo forme roztoku a častíc na účinnosť deacidifikácie procesom SoBu

Hodnotenie biotických faktorov v pracovnom prostredí technológie ochrany KD

CDS ISIS – univerzálny databázový systém

Monografia Kvalitatívne triedenie knižničných a archívnych dokumentov na papierovom nosiči

Metodika vytvárania hromadných technologických kategórií (sieťový diagram)

Modelová knižnica 20. storočia

Kvantifikácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva SR na nepapierových nosičoch informácií – nehnuteľné dedičstvo

Kvantifikácia kultúrneho dedičstva v Historickom múzeu SNM

Kompresorové striekacie zariadenie

Zvláčňujúca  a dezinfekčná komora

UnisaverSK0.31

Nízkotlakové striekacie zariadenie WAGNER W 850 E

Produkčný model pre prípravu kontrolovane starnutých papierov

Impedančný analyzátor a merač komplexnej permitivity

Laboratórne zariadenie pre snímanie kinetických procesov v štruktúre papiera Unilab IPK Cam 1,3

Funkčné prenosné výskumno-vývojového zariadenie na modifikáciu LC materiálov– UNISAVER Conti HaF 300

Zariadenie na výrobu deacidifikačného prostriedku MMMK

Zariadenie na testovanie papiera prierazom®
(ZT3P) - Úžitkový vzor č. 4329

Vedomostná databáza výsledkov

Metóda stanovenia furfuralu a kyseliny octovej emitovaných z papiera mikrokolónovou extrakciou na tuhej fáze

Hodnotenie hydrolytickej degradácie papiera a účinnosti deacidifikačných procesov a zariadení. Stanovenie furaldehydu plynovou chromatografiou headspace technikou

Metodika sledovania degradácie celulózy
metódou gélovej permeačnej chromatografie (GPC)

 

      Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené       http://www.descargarjuego.org/121-dirt-showdown-download.html . markierung . https://www.akronos.ch/