line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Kategorizácia knižných a archívnych dokumentov (KAD)

 

Východiskové princípy kategorizácie.

Papier ako všetky materiály podlieha starnutiu, vplyvom ktorého sa rozpadajú dokumenty, knihy a celé archívy. Vzhľadom na množstvo týchto dokumentov a pokročilý stav ich znehodnotenia pristúpilo sa k masovým konzervačným metódam, ktorých základným cieľom je odstránenie hlavnej príčiny degradácie, t.j. kyslosti papiera. Aby sa tieto postupy dali efektívne použiť je potrebné v knižniciach a archívoch urobiť prieskum stavu jestvujúcich fondov a určiť priority výberu najviac ohrozených dokumentov a určiť spôsob a čas konzervačného zásahu. V praktickom vyjadrení to znamená

  • vypracovanie metodológie,
  • spracovanie návrhu kritérií a metód kvalitatívneho triedenia KAD SK podľa historických a strojno-technologických kritérií z hľadiska zvyšovania kapacity ich ochrany,
  • overenie triedenia na výberovom súbore KAD.

 

Kvantifikácia a kvalitatívne triedenie knižných a archívnych dokumentov SR
(KAD SK clustering)
V rámci riešenia prvej etapy projektu bola vypracovaná
Príručka na popis stavu dokumentov vo fondoch knižníc a archívov SR, ktorá sa zaoberá. popisom fyzického stavu a chemického znehodnocovania dokumentov prirodzeným starnutím v historických a súčasných fondoch knižníc a archívov.

Príručka sa skladá okrem úvodných častí z týchto kapitol:

1. Úvodný záznam, ktorý obsahuje
- signatúru, rok vydania, miesto vzniku dokumentu
- typ dokumentu: knihy, časopis listina noviny a iný
- veľkosť dokumentu: hmotnosť, hrúbka, výška a šírka
- podmienky v depozite uskladnenia: aktuálna teplota, aktuálna RV

2. Knižná väzba
- typ papiera knižného bloku
- hrúbka papiera
- obsah lignínu
- technológia výroby papiera
- zaglejenie papiera
- pevnosť papiera
- kyslosť papiera
- miera zožltnutia
- farebné súčasti papiera

3. Pracovné postupy
Meranie vyhodnocovanie podmienok v depozite, teplota, RV
Meranie kyslosti väzbových materiálov
Určenie obsahu vody v papieri
Určenie hrúbky papiera
Určenie obsahu lignínu v papieri, dve kvapkové reakcie
Dôkaz prítomnosti hliníka v papieri - Al2(SO4)3
Metodika stanovenia zaglejenia papiera
Skríningové stanovenie pevnosti papiera
Meranie kyslosti papiera dotykovou elektródou pomocou pH- metra
Meranie kyslosti papiera pomocou pH- papierikov
Určenie miery zožltnutia papiera
Testovanie farebných súčastí dokumentu (rozpustnosť vo vode a v alkohole)


 

Základným údajom pre 1. úroveň testovania je

  • časový horizont a čas (desaťročie), kedy boli knihy vyrobené. Rozhodujúcim ukazovateľom stavu dokumentu je jeho použiteľnosť, t.j. dostatočná pevnosť papiera (hlavne pre staršie dokumenty).

Druhým dôležitým kritériom je

  • kyslosť dokumentu, ktorá vzniká najmä hydrolýzou síranu hlinitého, ktorý sa pri výrobe prakticky všetkého papiera používal už od roku 1850 na druhej strane je výsledkom kyslých degradačných produktov vznikajúcich z menej kvalitných materiálov používaných pri strojovej výrobe papiera ( drevovina, hemicelulózy, lignín, živice) Kyslý spôsob glejenia papierov sa používal až do 90. rokov minulého storočia a je jednoznačne hrozbou pre obrovské množstvo aj novodobých dokumentov, ktoré chceme uchovať do budúcnosti.
 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
apply online for mi tax id