line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Projekt KnihaSK

Štátny program výskumu a vývoja SR

Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR

Veda a technika v Slovenskej republike
Ministerstvo školstva SR

 

Výsledky KnihaSK

Dňa 31. 12. 2008 skončilo riešenie štátnej úlohy MŠSR.
Vyvinul sa a zaviedol do praxe systém objektívneho skúšania a hodnotenia deacidifikačných technológií a kritériá a požiadavky na výber najlepšej dostupnej technológie (BAT - Best Available Technology) pre Slovensko.
Vybrala sa najlepšia dostupná technológia BAT pre knihy - Papersave - Unisaver a v projekte KnihaSK sa podarilo zvýšiť kapacitu tejto BAT - najúčinnejšej dostupnej technológie sveta na 300%. Vyrobil sa funkčný model zariadenia Papersave. Výsledky získané na funkčnom modeli sa úspešne overili v podmienkach BAT v Nemecku.

Ďalšie odporúčané technológie, ktoré splňujú prísne požiadavky na udržateľný rozvoj, účinnosť a kvalitu:
BATekologicky najčistejšia, nízkonákladová technológia VZDUCH – VODA (SoBu/Libertec), vhodná ako doplnková technológia na zvyšovanie cenovej konurencieschopnosti integrovaného konzervačného centra (IKC) a na vývoj čistých technológií.
BAT na spevňovanie pre listové archívne dokumenty: Bückeburg.

Získali sa ďalšie dôležité hmotné aj nehmotné realizačné výstupy pre prax vzdelávania, kultúry a priemyslu. Výsledky sú postupne zmluvne odovzdávané záujemcom a zavádzané do praxe.
Potvrdila sa správnosť a udržateľnosť rozvoja integrovaného konzervačného centra na knihy v Slovenskej republike. Úloha MŠSR STU-SNK-SNA-SAV-TUZ-BN preukázala
Pokračuje patentová a iná ochrana výsledkov, spôsobu na 300 a viac % zvyšovanie špecifických výkonov, nové sušiace, sterilizačné a čistiace systémy, minimalizácia rozmerov pri rovnakom výkone, znižovanie nákladov a ceny BAT, zvyšovanie flexibility, mobility, bezpečnosti, ďalej nové konzervačné látky, metódy, technológie a prístroje. Výsledkom riešenia projektu sú noví vzdelaní PhD a inžinieri, akreditovaný program štúdia, moderné technologické centrum a národná sieť laboratórií excelentnosti, systém skúšania, hodnotenia a validácie - podmienky na udržateľný technologický rozvoj oblasti technológií ochrany materiálov a objektov dedičstva, na rozvoj zamestnanosti vysokokvalifikovaných ľudí na území SR. Výsledky riešenia potvrdili, že Slovensko má dostatočný intelektuálny potenciál a technické vybavenie nielen na objektívny výber BAT, ale aj na ďalší rozvoj najlepšej dostupnej technológie súčasnosti, prednostne na území Slovenska a v medzinárodnej kooperácii s najlepšími.

Medzinárodná spolupráca

KnihaSK slúži ako inkubátor intenzifikácie rozvoja medzinárodnej spolupráce Slovenskej republiky v oblasti technológií ochrany kultúrneho dedičstva. Riešitelia projektu KnihaSk dostávajú a majú využívať finančné prostriedky na nasledovné prioritné úlohy:

  1. navrhovanie nových projektov
  2. zabezpečovanie uplatnenia výsledkov projektu KnihaSK v medzinárodnom meradle
  3. zabezpečovať obojstranný transfer technológií a získavanie najnovších poznatkov a doterajšieho know how zo sveta na rýchle preklenutie doterajšieho zaostávania SR v technológiách ochrany kultúrneho dedičstva
  4. získavanie priamej materiálnotechnickej a intelektuálnej pomoci zo zahraničia.

Riešitelia projektu KnihaSK zabezpečujú plnenie prioritných úloh v oblasti medzinárodnej spolupráce doposiaľ v nasledovných projektoch:

  • MIP (Transitional Metals in Paper) 
  • PaperTreat
  • Papylum
  • SurveNIR

 

European Library

ECHO - European Cultural Heritage Online

DELOS a Network of Excellence on Digital Libraries

BRICKS - Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Services

 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené